Svenska Kyrkan

Svenska Kyrkan är det största kristna trossamfundet i Sverige idag. Organisationen är en del av den globala kristna tron, och arbetar för ett värdigt kristet liv och en bättre värld, både i Sverige och utomlands. Svenskar kan idag välja om man vill vara medlem eller inte i Svenska Kyrkan, och kyrkan och religionen är på så sätt separerad från politiken och staten. Den som är med i Svenska Kyrkan betalar varje år en mindre kyrkoskatt, som går till att restaurera och underhålla våra svenska kyrkor, men även till förskolor, äldreomsorg och social assistans som sköts i kyrkans regi.

Svenska Kyrkan

Historia

Kristendomen spreds över världen efter Jesus död och uppståndelse. Via lärjungarna och sedan via munkar, handelsmän och sjöfarare spreds tron över världen. Sverige blev kristet på 800-talet, via munken Ansgar som tog med det kristna budskapet till Sverige från Tyskland. En avgörande händelse för svensk kristendom var när Olof Skötkonung som första svenska kung döptes av en engelsk missionär. Genom hans dop och sedermera också arbete med att upprätta Skara stift hade den kristna tron definitivt fått fäste på svensk mark. Ar 1593 antogs Svenska Kyrkans lutherska bekännelse, och vi blev ett protestantiskt land. Vid millenniumskiftet år 2000 skildes kyrkan från staten. Det som förr hette kyrkolagen ersattes då av en ny kyrkoordning som definierar Svenska Kyrkan som ett evangeliskt-lutherskt trossamfund.

Svenska Kyrkans aktiviteter och fokus

Svenska Kyrkan anordnar gudstjänster och mässor i våra svenska kyrkor. Kyrkan erbjuder människor att döpas, konfirmeras, gifta sig och begravas och anordnar även vardagsaktiviteter som sångstunder, meditation, diskussionsgrupper och privata samtal. Kyrkan arbetar för rättvisa, fred, kärlek och respekt mellan människor. Med det i åtanke hjälper Svenska Kyrkan människor på flykt och är en viktig del av vårt svenska flyktingarbete både i och utanför Sverige. I kyrkans regi finns det även förskolor och andra aktiviteter för barn och ungdomar, samt ålderdomshem och aktiviteter för äldre.

Att jobba i Svenska Kyrkan

Svenska kyrkan har idag 6,2 miljoner medlemmar. Under 2015 avled 74000 medlemmar medan 49000 barn döptes och blev medlemmar. Idag arbetar runt 22000 personer i Svenska Kyrkan, som präster, diakoner, pedagoger, musiker, kris-terapeuter och fastighetsskötare. Det finns många olika områden inom Svenska Kyrkan, och det finns nästan alltid lediga jobb. Kom ihåg att man också kan arbeta inom Svenska Kyrkan utomlands. För att bli präst läser man teologi på universitet eller högskola, tillsammans med praktik och en termin vid kyrkans pastoralinstitut i Lund eller Uppsala. Att vara präst är så mycket mer än bara ett jobb, och liknas ofta vid ett kall och en livsstil. Det är samtidigt ett mycket givande arbete som under senare år blivit allt populärare bland unga svenskar.